De commissies hebben beslissingsbevoegdheid en zijn daarover verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Het bestuur dient van alle activiteiten, besluiten, voortgang en stand van zaken van de commissies, voldoende op de hoogte te worden gebracht. Zo dienen onder andere de notulen van iedere commissievergadering direct aan ieder bestuurslid te worden gemaild. In principe is één van de commissie-leden een bestuurslid. Vanwege de omvang van de organisatie en het financiële belang, zijn in de commissies Avondvierdaagse en Vincentwandeling minimaal 2 bestuursleden actief, zodat het bestuur goed op de hoogte blijft. Commissies kunnen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur.

Commissie Thuiswandelen

 • Zorgt ervoor dat er bij iedere wandeling voldoende begeleiding en een routebeschrijving aanwezig is.
 • Controleert de routes en past, indien nodig, regelmatig de beschrijving daarvan aan.
 • Zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe wandelroutes.
 • Coördineert het onderhoud van het SRE knooppuntennetwerk.
 • Is contactpersoon SRE inzake het knooppuntennetwerk.

Commissie Avondvierdaagse

 • Organiseert jaarlijks, kort voor de vakantieperiode, conform het draaiboek, een wandeltocht die gedurende 4 avonden, via een andere route, voor een groot deel door het Nuenense buitengebied voert.
 • De tocht staat open voor iedere wandelaar en kent vooral veel deelnemers van de Nuenense basisscholen.Nog steeds een erg succesvolle organisatie met een batig financieel saldo wat tot een zekere hoogte bijdraagt aan het eigen vermogen van WSV Nuenen.

Naast de commissies zijn er een aantal taken bij een enkel lid, enkele leden of bij een groepje leden ondergebracht. Het bestuur is verantwoordelijk zodat er verslag wordt gedaan en verantwoording wordt afgelegd aan het bestuur. Daarmee is het aantal commissies fors gedaald. In studie is nog of het Wandelweekend als een commissie wellicht nog beter kan functioneren.

Lief en Leed

 • Verzorgt het lief en leed binnen de vereniging conform het reglement.
 • Het doel is het onderhouden van het contact tussen leden die langdurig ziek of geblesseerd zijn en de vereniging.
 • Melding door het zieke of geblesseerde lid (of de partner daarvan).

Website

 • Beheren en onderhouden van de website van WSV Nuenen.
 • Iedereen die hier iets zou willen plaatsen, mailt dit naar het secretariaat van WSV Nuenen die ook de PR beheert. Deze beoordeelt of dit past binnen het beleid van onze vereniging en koppelt terug naar de aanbieder.
 • Enkel en alleen met toestemming van en door het secretariaat van WSV worden er plaatsingen of aanpassingen op de website gedaan.

Wandelweekend

 • Organiseert jaarlijks, in eerste weekend september, een lang weekend. Wandelen, bij voorkeur op geaccidenteerd terrein, op maximaal 2 uur gaans van Nuenen, inclusief overnachten en eten.
 • Het weekend staat open voor leden die zich daarvoor inschrijven, maar ook voor introducés.
 • Voor of tijdens de Algemene Leden Vergadering, begin februari, wordt bekend gemaakt waar we naar toe gaan en wat de kosten zijn.

Clubdag

 • Jaarlijks terugkerend evenement.
 • Wandelen in een ander gebied, samen eten, gezellig samenzijn en een drankje.

Public Relations (PR) is ondergebracht bij het secretariaat.

Nordic Walking is slapend vanwege te geringe belangstelling.